Dofinansowania do fotowoltaiki, pomp ciepła – Wodzisław Śląski, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory, województwo śląskie

Zakres usług podłączenia instalacji fotowoltaicznej ilustracja obrazowa

Mój prąd 5.0 – woj. śląskie – zasady programu, kto się załapie? Czy warto?

 

Opis programu Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie skierowane jest dla osób, które są prosumentami rozliczającymi się w systemie net-billingu, czyli:

 • Przyłączą instalację do sieci po 31.03.2022r. lub
 • Są w systemie opustów (przyłączenie do 31.03.2022 r.), jednak zdecydowali się na przejście na net billing.
 • Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW
 • Nie podlega dofinansowaniu rozbudowa istniejącej instalacji jak i instalacja nowej na osobnym falowniku jeżeli na danym punkcie poboru energii jest już zgłoszona mikroinstalacja
 • Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.
 • Nabór wniosków w ramach programu trwa od 22.04.2023 r. do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania alokacji środków
 • Budżet Wynosi 500 mln złotych

Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż:

 • dla samej mikroinstalacji fotowoltaicznej 6 000 zł
 • dla mikroinstalacji fotowoltaicznej do której będzie zakupiony i zamontowany co najmniej jeden dodatkowy element – max. 7 000 zł.

Dodatkowe elementy:

 • Magazyn ciepła – zbiornik CWU lub bufor – max. 5 000 zł
 • Magazyn energii elektrycznej – baterie o mocy co najmniej 2 kWh – max. 16 000 zł
 • System zarządzania energią HEMS/EMS – max. 3 000 zł
 • Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej- max. 19 400 zł
 • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda – max. 28 500 zł
 • Pompa ciepła powietrze-powietrze – max. 4 400 zł
 • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł

Łączna suma dofinansowania może wynieść nawet 58 000 zł na jedną instalację OZE!

W przypadku prosumentów którzy są w systemie opustów i skorzystali już z dofinansowania, a chcieliby przejść na net-billing i skorzystać z programu mój prąd 5.0, to dopłata do instalacji fotowoltaicznej wynosi 3 000 zł. Pozostałe elementy są dotowane w takiej samej wysokości jak opisano powyżej.

 

Jakie formalności należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0?

Przedsięwzięcie musi zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku. Za zakończone przedsięwzięcie uznaje się taki które:

 • za wszystkie elementy instalacji, które są wyszczególnione na fakturach zapłacono w całości
 • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione
 • dokonano zgłoszenia instalacji

Mój prąd a ulga termomodernizacyjna – o czym trzeba pamiętać?

Tak jak w przypadku poprzednich edycji tak i teraz jest możliwość połączenia dofinansowania z ulgą. Przy rozliczaniu PIT należy tylko pamiętać, żeby koszt inwestycji deklarowany w zeznaniu podatkowym był pomniejszony o otrzymaną dotację z „Mojego Prądu”.

 

Moje ciepło – program dofinansowań dla domów jednorodzinnych – dla kogo? Jakie warunki należy spełnić?

 Dla kogo? Wymagania dotyczące budynku

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w programie rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane);

lub

 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021r.

Wnioskodawcą/beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Nie może być w pozwoleniu wpisany deweloper.

Warunkiem udzielenie dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 x rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 x rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Ww. współczynnik znajdziemy w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku lub świadectwie charakterystyki energetycznej.

Pompa ciepła musi być wskazana w ww. dokumentach jako główne źródło ciepła.

 

Wymagania dotyczące pomp ciepła w programie Moje ciepło – jakie warunki trzeba spełnić?

Pompy ciepła typu powietrze/woda i gruntowa pompa ciepła

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Moc pompy ciepła

Moc pompy ciepła (kW) wpisujemy z karty produktu/etykiety energetycznej. Przepisujemy znamionową moc cieplną dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C (kW).

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych na jedną współfinansowaną inwestycję, nie więcej niż:

 • 7 tys. dla pomp powietrze/woda
 • 21 tys. dla pomp gruntowych

Wysokość dofinansowania uzależniona więc będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Załączniki do wniosku

 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwolenie na użytkowanie – jeżeli dotyczy;
 • Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • Protokół odbioru – załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 • Faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 • Potwierdzenie dokonania płatności;
 • Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła
 • Oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeżeli dotyczy
 • Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeżeli dotyczy;
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeżeli dotyczy. W tym przypadku to również pełnomocnik podpisuje się swoim profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;
 • Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego w fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeżeli dotyczy
 • Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dl gruntowej pompy ciepła) – jeżeli dotyczy.

Reasumując (chronologicznie wszystkie krok):

 • Jestem osobą fizyczną, właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego jednorodzinnego;
 • Jestem wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy;
 • Nie złożyłem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożyłem ale nie wcześniej niż 01.01.2021;
 • Posiadam projektowaną charakterystykę energetyczną budynku uwzględniającą pompę ciepła jako główne źródło ciepła a współczynnik EP jest na poziomie max 63 kWh / (m2 x rok);
 • Posiadam zgodę ewentualnych współwłaścicieli;
 • Montuję/zlecam montaż pompy ciepła zgodnie z projektem;
 • Kompletuje dokumenty;
 • Składam wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej poprzez GWD;
 • Oczekuję na dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek w programie Moje ciepło?

 • Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków o dofinansowanie (GWD);
 • Do generatora możemy się dostać bezpośrednio wchodząc na stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub klikając w link, który znajduje się na stronie programu https://mojecieplo.gov.pl/;
 • W celu złożenia wniosku niezbędne jest użycie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Czyste powietrze – jakie są warunki programu? Kto się załapie na program Czyste powietrze?

 

Założenia programu obowiązujące od 25 stycznia 2022 r.

Jaki jest cel programu i na co można otrzymać dofinansowanie?

Najogólniej rzecz ujmując priorytetowym założeniem programu była redukcja ilości starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (głównie węgiel) i zastąpienie ich nowoczesnymi źródłami ciepła spełniającymi najwyższe normy. Ponadto wsparcie można dostać na szereg innych przedsięwzięć, które zredukują emisję CO2 do atmosfery oraz poprawią termoizolacyjne właściwości budynku:

 1. Dokumentacja techniczna:
 • Audyt energetyczny
 • Dokumentacja projektowa
 • Ekspertyzy
 1. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej
 • Pompa ciepła powietrze/woda
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa); Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Kocioł zgazowujący drewno
 • Kocioł na pellet drzewny
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 1. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Stolarka okienna
 • Stolarka drzwiowa

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Szczegółowe informacje odnośnie przedsięwzięć wraz z intensywnością dofinansowań można uzyskać w załącznikach.

Kto może zostać beneficjentem programu oraz jakie warunki muszą zostać spełnione przez wnioskodawcę?

 1. Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku
 2. Jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza, to powierzchnia wydzielona na jej prowadzenie nie może przekraczać 30% powierzchni budynku
 3. Budynek posiada niskoenergetyczne źródło ciepła lub w ramach wniosku takie źródło będzie zakładane
 4. Dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 100.000,00 zł

Wysokość dotacji możliwych do uzyskania w programie Czyste Powietrze

  Jest ona zależna od poziomu dofinansowania, a ten jest zależny od dochodu na osobę.

  Podstawowy poziom wsparcia dotyczy osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł.

  Podwyższony poziom – przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2189 zł w przypadku osób samotnych oraz 1564 zł w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto)

  Najwyższy poziom – dofinansowanie obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1260 zł w przypadku gospodarstwo domowych jednoosobowych oraz 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

   

  Program podzielony jest na 3 maksymalne kwoty zależne od powyższych poziomów wsparcia na który kwalifikuje się dana osoba fizyczna:

  • Poziom podstawowy – 30.000,00 zł
  • Poziom podwyższony – 37.000,00 zł
  • Poziom najwyższy – 69.000,00 zł

  Kwoty dofinansowań poszczególnych przedsięwzięć w zależności od poziomu dofinansowania obrazuje poniższa tabela.

   

  Ulga termomodernizacyjna

   

  Główna różnica pomiędzy ulgą termo modernizacyjną, a programem Czyste powietrze:  Dofinansowanie w uldze jest na podatnika natomiast w czystym powietrzu jest na budynek.

   W „Czystym Powietrzu” jedna osoba jeżeli ma kilka budynków może wnioskować o dofinansowania do tych wszystkich obiektów, natomiast w uldze mamy możliwość odliczenia konkretnej kwoty maksymalnej tj. 53.000,00 zł niezależnie od ilości posiadanych budynków i wartości realizowanego przedsięwzięcia. Ulgę można łączyć z „Czystym Powietrzem”

   

  Komu przysługuje Ulga termomodernizacyjna na śląsku?

  Aby skorzystać z ulgi podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   

  Na czym polega Ulga termomodernizacyjna?

  To ulga podatkowa pozwalająca odliczyć wartość przedsięwzięć termomodernizacyjnych dokonanych w swoim domu od dochodu rocznego PIT lub przychodu w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania co skutkuje zmniejszeniem podatku dochodowego (przychodowego w przypadku ryczałtu) za dany rok podatkowy.

   

  Ile wynosi Ulga Termomodernizacyjna?

  Maksymalne kwota odliczenia to 53 tys. złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termo modernizacyjnych w budynkach które są właśnością lub współwłasnością podatnika.

   

  Jakie przedsięwzięcia można rozliczać w ramach Ulgi termomodernizacyjnej?

  1. Materiały budowlane i urządzenia:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
  • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
  • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
  • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
  • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
  • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
  • pompa ciepła wraz z osprzętem;
  • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
  • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

  2. Usługi:

  • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • wykonanie analizy termograficznej budynku;
  • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
  • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
  • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
  • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
  • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
  • montaż pompy ciepła;
  • montaż kolektora słonecznego;
  • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
  • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
  • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

  Dodatkowe ważne informacje:

  • Ulga jest dla domów które są oddane do użytkowania.
  • FV dokumentujemy przedsięwzięcia termomodernizacyjne za dany rok kalendarzowy, które rozliczamy przy zeznaniu podatkowym w marcu kolejnego roku
  • Max. Kwota wsparcia to 53.000,00 zł
  • Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego
  • Każdy współwłaściciel może wnioskować o ulgę. Np. współmałżonkowie mogą podwoić ulgę dzieląc się wydatkami, więc jeżeli każdy z nich może odliczyć 53.000,00, to wspólnie na odliczenia mają już 106.000,00 zł
  • Od ulgi nie odliczamy dofinansowań które dostaliśmy z innych źródeł np. czystego powietrza czy dotacji gminnych. Przykładowo wydaliśmy 40.000,00 zł na PC, z miasta dostaliśmy 7.000,00 zł, a z czystego powietrza 13.500,00. W takim wypadku nasza podstawa opodatkowania zostanie zmniejszona o 40-7-13,5 = 19,5 tys zł, więc jeżeli jesteśmy w 1 progu podatkowym to z ulgi dostaniemy 3.315,00 zł (19500,00×17%).
  • Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

   

  Ilustracja kwoty dofinansowań do programu czyste powietrze

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Dodatkowe ważne informacje:

  • Małżonek nie będący współwłaścicielem lub właścicielem budynku nie może być wnioskodawcą. Nawet jeżeli rozliczają się wspólnie
  • Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie to ich dochody są sumowane i następnie dzielone przez 2 i taki wynik daje nam odpowiedź czy dostaną dofinansowanie (czy będą mieć <100.000,00 zł)
  • Jeżeli budynek ma przyłącze gazowe to traktuje się to jak niskoenergetyczne źródło ciepła i nie można wnioskować o np. Pompę ciepła. Można wnioskować o inne rzeczy typu ocieplenie, wymiana stolarki etc.
  • Od momentu złożenia wniosku mamy 2,5 roku na zrealizowanie przedsięwzięcia
  • Wniosek można składać max. 0,5 roku po zakończeniu inwestycji (data FV potwierdzająca inwestycję)
  • Najbezpieczniej jednak składać wniosek przed podjęciem realizacji, ponieważ jeżeli w trakcie realizacji zmienią się warunki programu, to nie mając złożonego wniosku będziemy musieli się do tych nowych warunków dopasować. Np. mogą wycofać jakieś przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem, lub zmniejszyć dotację np. na PC. Z chwilą zgłoszenia wniosku mamy pewność, że dostaniemy dofinansowanie z dniem złożenia wniosku.
  CHAT